🔹

LỬA TRẠI

  • Đánh Tinh Anh, Thủ Lĩnh sẽ đốt lửa, lửa sẽ tồn tại trong 1 khoảng thời gian, train quái bên cạnh lửa sẽ nhận được nhiều exp và điểm tu luyện
  • Dùng "Bình Rượu" có thể tăng thêm exp và điểm tu luyện
  • Tổ Đội khi có lửa trại sẽ tăng thêm exp