Comment on page

Cập Nhập Thông Tin Bảo Mật cho tài khoản ACE GAME

Cập nhập các lớp bảo mật cho tài khoản ACE Game
  1. 1.
    Cập Nhập Gmail bảo mật
Bước 1: Ở giao diện Thông Tin Bảo Mật-> Kích hoạt email để tài khoản được bảo về chọn " Cập Nhập "
Bước 2:
  • Nhập gmail để nhận mã kích hoạt
    • Nếu dùng gmail thật đăng ký tài khoản thì " nhập lại gmail thật " đó
    • Nếu dùng gmail ảo đăng ký tài khoản thì " nhập gmail thật " mới
  • Nhập mật khẩu của tài khoản hiện tại
  • Chọn " Gửi Email xác nhận "
Sau đó hệ thống sẽ gửi 1 thư xác nhận về gmail đã đăng ký
Bước 3: Sau khi nhận thư thì chọn " Tại Đây " trong thư để tiến hành xác nhận.
Thay đổi và kích hoạt mail mới thành công
2. Cập Nhập CMND/CCCD
Bước 1: Ở giao diện Thông Tin Bảo Mật-> Chứng Minh Thư chọn " Thêm Thông Tin "
Bước 2: Điền các thông tin cần thiết(thông tin này không thể thay đổi nên cần điền chính xác)
Hãy đăng ký tài khoản bằng gmail thật để có những trải nghiệm tuyệt vời và an toàn nhất