CÁNH

  • Là vật phẩm không thể thiếu với rất nhiều chỉ số quan trọng
  • Dùng 1000 Lông Vũ + 1.000.000 bạc để tạo thành cánh Lông Vũ
+
  • Có thể dùng Lông Vũ để nâng cấp Cánh lên các cấp cao hơn tại NPC Thợ Rèn. Khi nâng cấp sẽ có tỷ lệ thành công. Thất bại sẽ nhận lại 9 phần nguyên liệu
  • Lông Vũ có thể kiếm được trong hoạt động Phong Động Yêu