HỆ THỐNG GIAO DỊCH
  • CHỢ: Nơi người chơi có thể buôn bán các vật phẩm không khóa của game
  • Giao Dịch Trực Tiếp: Nơi người chơi có thể giao dịch trực tiếp các vật phẩm với người chơi khác
  • Trao Đổi Tiền Tệ: Nơi người chơi có thể tiến hành bán Vàng(tiền tệ có từ việc Nạp) thành bạc không khóa, và ngược lại(có thể dùng bạc không khóa để mua vàng)
Copy link