Comment on page

HỆ THỐNG GIAO DỊCH

  • CHỢ: Nơi người chơi có thể buôn bán các vật phẩm không khóa của game
  • Giao Dịch Trực Tiếp: Nơi người chơi có thể giao dịch trực tiếp các vật phẩm với người chơi khác
  • Trao Đổi Tiền Tệ: Nơi người chơi có thể tiến hành bán Vàng(tiền tệ có từ việc Nạp) thành bạc không khóa, và ngược lại(có thể dùng bạc không khóa để mua vàng)